0919796066 - nguyễn thế trung


4 món đồ minh gl cùng ACE , chi tiết mời ACE nào thích alo ( đảm bảo chuẩn cổ )

hũ minh lành ( đồ giao tiếp nguyên minh ) đk miệng 8cm cao 15,5 cm đáy 10cm


hũ dáng ghè rất dể thương minh cao 9cm đk miệng 5,5cm dáy 5cm vẻ 2 mặt hoa

tô ce minh đk18,5cm cao 7cm đáy 6,5cm

tô minh đk 17cm cao 7,5 cm đáy 6,5cm