Minhf có 4 chung rượu bằng đá ngọc cổ.Giao lưu nhanh cho bác nào thích!