siêu phẩm thạch anh tóc vàng thiên nhiên trong vắt dày kín tóc tuyệt đẹp, rất hiếm có! Nét chạm Đức Phật Tổ Như Lai rất có hồn!
Kích thước: 60 x 40 (mm)