Nhẫn mỹ phôm to chuẩn xưa 1955 Hột xanh trơn.size:19. Nặng:4c18