Em chỉ xin "khoe" thôi, không dám bán nhé:
1. Back to School, Brushed Chrome;
2. Country Girl Number Two, Satin Chrome;
3. ***y Cowgirl Janine, Satin Chrome;
4. ***y Girl Showing Off, Black Matte; và
5. ***y Cowgirl Hannah, Satin Chrome.