Huệ Khả bái sư.

Điện thoại: 0904090499
Địa chỉ: Đất Cảng

Siêu phẩm gỗ trắc dây liền một khối nặng trình trịch 50kg, cao khoảng 90cm, rộng khoảng 90 cm, sâu khoảng 50cm. Mời các bác giao lưu. Trong thời gian Đạt ma ở núi Tung Sơn ngài đã thu nhận một đệ tử là Thần quang sau cho cải danh pháp sư là Huệ Khả. Huệ khả đã quỳ gối kế bên tới 9 năm liền từ lúc Đạt ma đi vào cuộc thiền định cho tới khi Đạt ma xuất định người rất cảm động và ưng thuận cho làm đệ tử.


Điện thoại: 0904090499
Địa chỉ: Đất Cảng